• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

PREDLOZI ZA USKLAĐIVANJE PORODIČNOG ZAKONA, KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI U POGLEDU KRUGA LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

PREDLOZI ZA USKLAĐIVANJE PORODIČNOG ZAKONA, KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI U POGLEDU KRUGA LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

U skladu sa preporukom ( B. Krivično pravo 1. Nasilje u porodici, uključujući psihološko nasilje; 35. GREVIO snažno podstiče srpske vlasti da prošire opseg primene krivičnog dela nasilja u porodici na sve vrste odnosa, uključujući sve bivše partnere, u braku ili ne,
i bez obzira na to da li počinilac deli ili je delio isto prebivalište sa žrtvom ili da li imaju dete zajedno. (stav 178)) koju je GREVIO grupa uputila Republici Srbiji nakon razmatranja njenog inicijalnog izveštaja o primeni Istanbulske konvencije dostavljeni su predlozi Radnoj grupi za analizu efektivnosti krivičnopravnog sistema koja se zasniva na okončanim slučajevima u cilju identifikovanja i otklanjanja njegovih slabosti i nedostataka u izradi radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Predlozi se odnose na usklađivanje Porodičnog zakona, Krivičnog zakonika i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u pogledu kruga lica kojima se obezbeđuje zaštita od nasilja u porodici.

Predloge su sačinili prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Nevena Petrušić, Slobodan Josimović, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Biljana Stepanov, stručnjakinja za rodno zasnovano nasilje.

Predloge možete pročitati na sledećem linku: https://www.cpz.rs/wp-content/uploads/2024/05/Predlozi-za-izmene-KZ-i-ZSNP-CP%C5%BD-2024..pdf