• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Program obuka za unapređenje multisektorske saradnje u slučajevima nasilja nad ženama

C ilj ovih obuka je sticanje znanja i veština članova/ca lokalnih multisektorskih timova za prepoznavanje i razumevanje nasilja u porodici uz usvajanje osnovnih principa i institucionalnih procedura za primenu integralnih, multisektorskih, koordiniranih intervencija službi u zajednici koje efikasno zaustavljaju nasilje, polazeći od primene novog modela MSS sadržanog u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i Priručniku za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama “Korak ka boljoj zaštiti”. Obuke traju tri radna dana. Namenjene je profesionalcima iz Centara za socijalni rad, Policije, Javnog tužilaštva, Osnovnih i Prekršajnih sudova, zdravstvenih ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju usluge ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Institucionalna zaštita od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na
lokalnom nivou: U susret primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u
porodici- Program razvoja opštih i posebnih kompetencija neophodnih za
efikasne, delotvorne, sveobuhvatne, specifične i koordinirane intervencije u
slučajevima nasilja

 

 “Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici”- obuka za profesionalce
iz nadležnih ustanova i organizacija civilnog društva koje pružaju usluge
ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja