• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

SOS Telefon

Usluge SOS telefona

Centar za podršku ženama

Usluge SOS telefona

Besplatna usluga

Usluga SOS telefona se pruža na posebnom broju telefona, 0800 101010 besplatna je i dostupna 12/5

Stručno osoblje

Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene konsultantkinje i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, socijalnog rada, sociologije)

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška na SOS telefonu: Individualno psihološko upućivanje i savetovanje, informisanje i individualni psihoterapeutski rad na prevazilaženju traume izazvane preživljenim nasiljem

Pravna pomoć

Pravna pomoć na SOS telefonu - neposredno opšte pravno informisanje kao i pravno savetovanje i upućivanje

Usluga SOS telefona se pruža na posebnom broju telefona, 0800 101010, besplatna je i dostupna 12/5. Usluga je licencirana 2018. godine, kao usluga Nacionalnog SOS telefona, br.licence: 366 od 19.03.2018.
SOS telefon namenjen je ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, ženama koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za nove korake potrebna pravna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći, kao i deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja.
Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene konsultantkinje i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, socijalnog rada, sociologije).
Konsultantkinje korisnicama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.
Sve angažovane osobe u Savetovalištu su prošle obuku za rad na SOS telefonu sa žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i određene obuke stručnog usavršavanja u oblasti pružanja socijalnih usluga, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje SOS usluga.

Psihosocijalna podrška na SOS telefonu:
· Individualno psihološko upućivanje i savetovanje, informisanje
· Individualni psihoterapeutski rad na prevazilaženju traume izazvane preživljenim nasiljem
· Grupni psihoterapeutski rad- Grupe samopomoći

Pravna pomoć na SOS telefonu
· Neposredno opšte pravno informisanje
· Pravno savetovanje i upućivanje

Savetodavna podrška na SOS telefonu
· Upućivanje na institucije, ustanove i službe
· Upućivanje na druge organizacije koje pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja
Psihološke i pravne konsultacije su pored SOS telefona dostupne i ličnim dolaskom u prostorije CPŽ ili putem e-maila: podrskacpz@gmail.com, po zahtevu klijentkinja.