• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
 • 0230 437 343
 • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
 • 0230 437 343

ULOGA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PODRŠCI ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA

 • Home
 • Edukacija za zdravstvene radnike – nacionalni kurs I kategorije

O PROGRAMU

ULOGA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PODRŠCI ŽRTAVA SEKSUALNOG NASILJA

Program je  akreditovan u saradnji sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine, kod Zdravstvenog saveta Srbije, pod brojem Odluke 153-02-00118/2023-01 dana 22.05.2023.godine i nosi 6 bodova za testirane i po 12 bodova za autore.

Ciljna grupa su lekari, posebno specijalisti ginekologije i akušerstva kao  i medicinske sestre koje stupaju u kontakt sa ženama potencijalnim žrtvama nasilja. Maksimalan broj slušalaca programa je 30 ljudi u trajanju od 9 sati.

Predavači na kursu će biti: Profesor dr Svetlana Ivanović Kovačević – specijalista neuropsihijatar, vanredni profesor dr Ljiljana Mladenović Segedi – specijalista ginekologije, docent dr Radosav Radosavkić – specijalista sudske medicine, docent dr Stevan Milatović – specijalista ginekologije, akušerstva i reproduktivne medicine, dr Aleksandra Vejnović, specijalista ginekologije i akušerstva, Slobodan Josimović – diplomirani pravnik, zamenik Višeg javnog tužioca, Ivan Radin – diplomirani oficir policije, Andrijana Čović –diplomirani pravnica, kao i Danica Todorov Jašarević – diplomirana profesorka književnosti i Biljana Stepanov – diplomirana istoričarka umetnosti iz Centra za podršku ženama iz Kikinde.

Na teritoriji AP Vojvodine od 2016. godine funkcioniše usluga Centra za žrtve seksualnog nasilja u okviru zdravstvenih ustanova – u opštim bolnicama u Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici i na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu, a cilj je adekvatno zbrinjavanje i podrška ženama koje su preživele seksualno nasilje.

Ciljevi kursa su:

 1. Unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika za efikasno pružanje podrške ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.
 2. Unapređenje znanja i veština zdravstvenih radnika za dokumentovanje i evidentiranje slučajeva nasilja nad ženama, posebno seksualnog nasilja.
 3. Unapređenje saradnje i komunikacije zdravstvenih radnika sa drugim institucijama u multisektorskom radu na slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
 4. Unapređenje međusobne saradnje zdravstvenih institucija
 5. Unapređenje znanja o funkcionisanju usluge centar za žrtve seksualnog nasilja.

Teme dvodnevnog kursa:

 • Razumevanje rodno zasnovanog nasilja (rodne uloge, definicija i vrste rodno zasnovanog nasilja, predrasude i stereotipi o nasilju prema ženama, ciklus nasilja i faktori rizika, plan usluga prema potrebama žrtava); nasilje prema višestruko ugroženim grupama i specifičnosti u radu.
 • Pravni okvir za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja (krivičnopravni i porodično pravni okvir Republike Srbije, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici RS), uloga i obaveze policije u postupanju u slučajevima seksualnog nasilja.
 • Uloga i obaveze zdravstvenog sektora u zbrinjavanju posledica rodno zasnovanog nasilja, posledice na reproduktivno zdravlje odraslih žena i devojčica, dokumentovanje posledica nasilja i popunjavanje Obrasca Ministarstva zdravlja za evidentiranje i dokumentovanje nasilja.
 • Seksualno nasilje – teškoće u prepoznavanju, specifičnosti, sekundarna traumatizacija i viktimizacija, kratkoročne i dugoročne posledice nasilja po mentalno zdravlje, klinički indikatori, procena matrice rizika i potreba žrtve.
 • Sudsko-medicinski aspekti rodno zasnovanog nasilja – dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja/seksualnog nasilja (sudsko – medicinski pregled, sudsko – medicinska klasifikacija i dokumentovanje povreda, mehaničke povrede, specifičnosti i značaj u detekciji nasilja), demonstracija upotrebe paketa za uzorkovanje i evidentiranje seksualnog nasilja.
 • Podrška žrtava u centru za žrtve seksualnog nasilja – primer dobre prakse (evidentiranje slučajeva i adekvatno popunjavanje izveštaja (sačinjavanje izveštaja koji će biti dokazno sredstvo na sudu, posledice neadekvatnog evidentiranja od strane zdravstvenih radnika).
 • Potrebe i značaj psihosocijalne podrške za žrtve silovanja i seksualnog nasilja.
 • Dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja i značaj multisektorske saradnje.

Prvi planirani datum održavanja obuke  je 14.09.2023. godine u Novom Sadu.