• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Publikacije

Publikacije o nasilju nad ženama

OSTVARIVANJE PRAVA I USLUGA U RURALNIM PODRUČJIMA U SRBIJI

Ovaj materijal je nastao sa ciljem da stanovnicima ruralnih područja, a posebno ženama omogući uvid u saznanja na koja prava i vrstu podrške imaju u različitim sistemima.

PDF izdanje

Priručnik za postupanje javnih tužilaca u procesuiranju krivičnog dela nasilje u porodici

PDF

Vodič za centre za žrtve seksualnog nasilja

PDF izdanje

Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine

PDF izdanje

Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

PDF izdanje

Nasilje u porodici - Sta govore podaci (duža verzija)

Pregled dostupnih podataka o nasilju u porodici i zloupotrebi vatrenog oružja za nasilje

PDF izdanje

Nasilje u porodici - Sta govore podaci

Pregled dostupnih podataka o nasilju u porodici i zloupotrebi vatrenog oružja za nasilje.

PDF izdanje

Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodini

PDF izdanje

Zašto moramo zajedno protiv nasilja u porodici

PDF izdanje

Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava, rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji

PDF izdanje

Vodič za zastupanje prava žena sa iskustvom nasilja pred centrom za socijalni rad i policijom

PDF izdanje

Vodič za novinarke - nasilje u porodici

PDF izdanje

Vodič kroz sistem porodičnopravne zaštite od nasilja u porodici

PDF izdanje

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji

PDF izdanje

Nasilje nad ženama i devojčicama u migrantskoj populaciji u Srbiji

PDF izdanje

Multisektorska saradnja- institucionalni odgovor na nasilje nad ženama

PDF izdanje

Predlog za unapređivanje rada grupe za koordinaciju i saradnju u skladu sa zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

PDF izdanje

Smernice za sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u uslugama/službama podrške

PDF izdanje

Samo moj život

Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije

PDF izdanje

Suprotstavljamo se običaju, volimo sebe

Rani brakovi romskih devojčica: ulaznica za seksualno nasilje

PDF izdanje

Novi pristupi rešavanja problema nasilja u porodici u pravosudnoj praksi sudova za prekršaje

PDF izdanje

Ovde i zidovi imaju uši

Svedočenje žena sa mentalnim invaliditetom o rodno zasnovanom nasilju u rezidencijalnim ustanovama

PDF izdanje

Operativne mreže za usluge podrške žrtvama

PDF izdanje

Odgovori na nedoumice i dileme oko primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici

PDF izdanje

Obezbeđivanje sredstava za finansiranje službi za pružanje podrške žrtvama

PDF izdanje

Trgovina ljudima u Srbiji

PDF izdanje

Nijedna žena manje

Pregled izveštaja nastalih u okviru projekta ``Ustani za žene čiji se glas više ne čuje - ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida``

PDF izdanje

National mechanisms for reporting and follow-up

A practical guide to effective state engagement with international human rights mechanisms

PDF izdanje

Nasilje u partnerskim odnosima i zdravlje

PDF izdanje

Nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim institucijama - polazna studija

PDF izdanje

Nasilje nad ženama - prepreka razvoju

Međunarodni dokumenti

PDF izdanje

Deset godina mreže ``Život bez nasilja``

PDF izdanje

SOS: Spasite naše sestre

Vodič za pomoć djevojkama i ženama u opasnosti diljem sveta

PDF izdanje

Krivično dela nasilja u porodici u sudskoj praksi - nove tendencije i izazovi

PDF izdanje

Feminističke konsultacije sa ženama koje su preživele seksualno nasilje

Protokoli rada

PDF izdanje

Kako vas žene čitaju

Medijsko izveštavanje štampanih medija o muškom nasilju prema ženama u porodici i partnerskim odnosima iz perspektive žena koje su preživele nasilje

PDF izdanje

Kako protiv nasilja - uloga medija

PDF izdanje

Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini

PDF izdanje

Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji I

PDF izdanje

Ka politici rodnog budžetiranja u Vojvodini

PDF izdanje

Implementing the women peace and security resolutions in security sector reform

PDF izdanje

Human trafficking - manual for journalists

PDF izdanje

Targeting the sex buyer

The Swedish example: Stopping prostitution and trafficking where it all begins

PDF izdanje

Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji II

PDF izdanje

Dobrobit i bezbednost žena

Anketa o naslju nad ženama koju je sproveo OEBS

PDF izdanje

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici

PDF izdanje

Zaštita i podrška za žene sa iskustvom nasilja

Analiza lokalnih politika u republici Srbiji

PDF izdanje

Odgovor na neme kritike

Mapiranje usluga koje pružaju NVO u Srbiji u oblasti rodno zasnovanog nasilja

PDF izdanje

Analiza usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Republike Srbije sa konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Osnovna studija

PDF izdanje

Poseban izveštaj zaštitnika građana o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja

PDF izdanje

Pravni okvir ravnopravnosti polova

PDF izdanje