• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Misija CPŽ

O Nama

C entar za podršku ženama je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj da kroz organizovanje različitih edukativnih, promotivnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih aktivnosti unapređuje položaj žena i doprinosi uspostavljanju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti, posebno u lokalnoj zajednici i u regionu.

Misija

Centar za podršku ženama je posvećen kreiranju i realizaciji programa koji doprinose eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i utemeljenju principa rodne ravnopravnosti kao jednog od ključnih u izgradnji modernog, demokratskog i pravednog društva.

Vizija

Centar za podršku ženama nastoji da se nametne kao jedna od vodećih nevladinih organizacija u Srbiji koja afirmiše i neguje žensko liderstvo, razvija žensko preduzetništvo i stvaralaštvo i gradi osnovu za društvo bez diskriminacije i nasilja, u kome će žene i muškarci biti u ravnopravnom odnosu i istinskom partnerstvu.

Centar za podršku ženama

Centar za podršku ženama je organizacija koja svoje aktivnosti realizuje na teritoriji grada Kikinde, Severnobanatskog upravnog okruga, teritoriji APV, RS i koja aktivno sarađuje sa srodnim ženskim organizacijama i mrežama u regionu u cilju razmene znanja i unapređenja prakse postupanja i pružanja usluga ženama koje su u situaciji nasilja ili onim koje su izašle iz situacije nasilja ali im je za dalji život potrebna dodatna pomoć i podrška.
Centar za podršku ženama je osnovan u martu 2004. godine, na inicijativu Kancelarije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Kikinda.
CPŽ od 2009. godine ima razvijenu uslugu Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilјe u okviru koje pruža usluge SOS telefona. Od 2018. godine CPŽ je licencirani pružalac usluga Nacionalnog SOS telefona u okviru licence Mreže SOS Vojvodina, zajedno sa druge 4 organizacije članice ove Mreže, na posebnom broju 0800 101010.
CPŽ je inicirala osnivanje Mreže SOS Vojvodina 2012. godine. Mreža SOS Vojvodina je registrovano pravno lice od 2016. godine a CPŽ koordinira rad ove mreže. CPŽ je jedina organizacija u Srbiji koja pruža specijalizovane usluge ženama sa iskustvom seksualnog
nasilja, kroz rad Centara za žrtve seksualnog nasilja pri opštim bolnicama u Kikindi i Zrenjaninu, kao i pri Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Poslovna strategija CPŽ se zasniva na vrednostima i principima rada definisanim u viziji i misiji
organizacije i u postavljenim i usvojenim strateškim ciljevima koji obuhvataju oblast rodne ravnopravnosti, soc. politike i bezbednosti.
Najvažnije strateško opredeljenje CPŽ je borba protiv nasilja prema ženama kao i rad na uspostavljanju mehanizama i alatki za praćenje implementacije usvojenih međunarodnih dokumenata u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja prema ženama, preporuka GREVIO grupe I CEDAW komiteta upućenih Srbiji.
Trg srpskih dobrovoljaca 30, Kikinda, Srbija PIB: 103643037 +381 230 437 343 podrska1@mts.rs