• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Publikacije

Publikacije CPŽ

PREDLOZI ZA USKLAĐIVANJE PORODIČNOG ZAKONA, KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI U POGLEDU KRUGA LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

Predloge su sačinili prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Nevena Petrušić, Slobodan Josimović, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Biljana Stepanov, stručnjakinja za rodno zasnovano nasilje.

PDF izdanje

ŽENE I IZBORI – RODNA RAVNOPRAVNOST I NASILJE U KONTEKSTU IZBORNOG PROCESA

Izveštaj nakon izbora održanih u decembru 2023.

PDF izdanje

``Devojke imaju reč``

Istraživanje o stavovima mladih žena i devojaka na temu profesionalne orijentacije, rodne ravnopravnosti i informisanja u 5 lokalnih zajednica u Republici Srbiji

PDF izdanje

Preporuke organizacija civilnog društva za izradu trećeg Nacionalnog akcionog plana za primenu UNSC Rezolucije 1325 „Žene, mir i bezbednost“ u Republici Srbiji

PDF izdanje

``Zbornik radova “Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici”

Nastao u okviru projekta „Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3. faza“, koji sprovodi Centar za podršku ženama, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.``

PDF izdanje

Procena uticaja pandemije COVID-19 na implementaciju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020), na lokalnom nivou

PDF izdanje

Rodna ravnopravnost

Jačanje institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i sprovođenje politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou

PDF izdanje

Bezbednosni profil grada Zrenjanina

PDF izdanje

Bezbednosni profil grada Kruševca

PDF izdanje

Bezbednosni profil grada Užica

PDF izdanje

Priručnik za rad lokalnih saveta za bezbednost

PDF izdanje

Povodom 10 godina CPŽ

PDF izdanje

Korak ka boljoj zaštiti

Priručnik za unapređenje koordinisanog odgovora nadležnih službi za nasilje prema ženama

PDF izdanje

Ka unapređenju usluga za žene na lokalnom nivou

Izgradnja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV

PDF izdanje

Izveštavanje o sportu

Uvođenje rodne dimenzije

PDF izdanje

Sporazumni razvod braka i deoba imovine- sporna pitanja

Sporazumni razvod braka i deoba imovine- sporna pitanja

PDF izdanje

Osnovna studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju u APV

PDF izdanje

Nasilje nad političarkama u Srbiji: žene u politici na tromeđi roda, moći i političke kulture

Kratki izveštaj. Autorke: Biljana Stepanov, Marija Babović, Marija Srdić i Smiljana Milankov

PDF izdanje

``Od devojke do žene-put ka celovitosti``- Milena Ćuk

U ovom radu, autorka obrađuje temu individuacije savremenih žena, žena koje odbijaju da budu puki produkt društvenog konstrukta s posebnim akcentom na psihološke procese u fazi prelaska iz mladalačkog u zrelo doba. Proučavajući ovu temu autorka se oslanja na teorijska saznanja, lične opservacije i doživljaje, kao i iskustva psihoterapijskog rada sa ženama.

PDF izdanje

SAMO BEZBEDNO

Koji nam rizici prete,kako da ih prepoznamo i kako da ih izbegnemo?

PDF izdanje

STANDARDI U PRUŽANJU PSIHOLOŠKIH USLUGA U CENTRIMA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA CENTRA ZA PODRŠKU ŽENAMA

PDF izdanje

Održavanje ličnih odnosa između deteta i roditelja u vreme pandemije izazvane korona virusom

PDF izdanje

Uticaj pandemije korona virusa na populaciju mladih u Srbiji

PDF izdanje