• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

SAVETOVALIŠTE

Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje

Centar za podršku ženama

Savetovalište doprinosi

Zaštiti žena

Zaštiti žena žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Informisanosti žena

Informisanosti žena, ali drugih ciljnih grupa (naročito dece i mladih) o nasilju nad ženama, porodičnom nasilju, kao i zaštiti žrtava nasilja

Informisanosti svih aktera u sferi rada

Informisanosti svih aktera u sferi rada (zaposlenih, poslodavaca, menadžmenta, sindikata…) o mobingu, njegovim posledicama i zaštiti žrtava;

Unapređenju saradnje institucija

Unapređenju multisektorske saradnje institucija, ustanova i organizacija koje pružaju podršku žrtvama i rade na suzbijanju nasilja nad ženama

Ohrabrivanju žena da prijave nasilje

Ohrabrivanju žena da prijave nasilje i povedu postupak protiv nasilnika

Smanjenju učestalosti nasilja

Smanjenju učestalosti nasilja u porodici, naročito onog sa teškim posledicama

Edukativna podrška ženama

Psiho-socijalna i edukativna podrška ženama koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje

Pravna pomoć za žene

Pravna pomoć za žene koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje

Centar za podršku ženama je od oktobra 2009. godine, sa početkom rada Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilјe, počeo sa pružanjem različitih usluga socijalne zaštite ženama koje su se našle u situaciji nasilja.
Usluge Savetovališta namenjene su ženama koje su u situaciji nasilja u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, ženama koje su izašle iz situacije nasilja, ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći, kao i deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja.

Kroz svoj rad Savetovalište doprinosi:

• Zaštiti žena žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja;
• informisanosti žena, ali drugih ciljnih grupa (naročito dece i mladih) o nasilju nad ženama, porodičnom nasilju, kao i zaštiti žrtava nasilja;
• Informisanosti svih aktera u sferi rada (zaposlenih, poslodavaca, menadžmenta, sindikata…) o mobingu, njegovim posledicama i zaštiti žrtava;
• unapređenju multisektorske saradnje institucija, ustanova i organizacija koje pružaju podršku žrtvama i rade na suzbijanju nasilja nad ženama;
• ohrabrivanju žena da prijave nasilje i povedu postupak protiv nasilnika;
• smanjenju učestalosti nasilja u porodici, naročito onog sa teškim posledicama;

Sve usluge Savetovališta, kao celina, vode ka:

– Prekidu nasilja (kada ono postoji) i zaštiti žena koje nam se obraćaju
– Osnaživanju žena koje nam se obraćaju za pomoć – psihološkoj i socijalnoj rehabilitaciji i osposobljavanju za novu etapu života (bez nasilja, bez povratka u okruženje nasilja)
– Promeni stavova javnosti prema nasilju nad ženama

1. Psiho-socijalna i edukativna podrška ženama koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje kroz:
a) SOS telefonske konsultacije, informisanje i upućivanje žena putem jedinstvenog SOS telefona Vojvodina na broj 0800 10 10 10
b) Individualne konsultacije sa ženama u prostorijama Savetovališta
c) Realizaciju različitih obuka i edukacija korisnica za pomoć u izlasku iz nasilja i za život posle izlaska iz nasilja (programi ekonomskog osnaživanja žena koje su izašle iz situacije nasilja)
d) Putem elektronskih kanala komunikacije (korespodencija putem e-mail-a, društvenih mreža, instant chatova)
2. Pravna pomoć za žene koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje kroz:
a) SOS telefonska linija za pravne konsultacije na broju 0230 437 343 i 0230 436 191
b) Neposredno opšte pravno informisanje, pravno savetovanje i sastavljanje podnesaka, pomoć u prikupljanju dokumentacije i dokaza koji olakšavaju pokretanje sudskih postupaka
c) Povezivanje sa službom besplatne pravne pomoći opštine Kikinda
e) Pravna pomoć i zastupanje žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja
3. Preventivno delovanje i podizanje svesti lokalne zajednice o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja

2. Pravna pomoć za žene koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje kroz:
a) SOS telefonska linija za pravne konsultacije na broju 0230 437 343 i 0230 436 191
b) Neposredno opšte pravno informisanje, pravno savetovanje i sastavljanje podnesaka, pomoć u prikupljanju dokumentacije i dokaza koji olakšavaju pokretanje sudskih postupaka
c) Povezivanje sa službom besplatne pravne pomoći opštine Kikinda
e) Pravna pomoć i zastupanje žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja
3. Preventivno delovanje i podizanje svesti lokalne zajednice o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja