• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Radni sastanak predstavnika jedinica lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i sigurnih kuća

Radni sastanak predstavnika jedinica lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i sigurnih kuća

Radni sastanak predstavnika lokalnih samouprava i sigurnih kuća sa temom unapređenja podrške
i zaštite žrtvama rodno zasnovanog nasilja korisnica usluge sigurnih kuća, održan je u pondeljak
21. avgusta 2023. godine, u prostorijama Apelacionog suda u Novom Sadu.
Sastanak je organizovao Centar za podršku ženama (CPŽ) u okviru projekta “Unapređenje
bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja
i nasilja u porodici“, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje
žena u Srbiji (UN Women) i Britanske ambasade u Beogradu.
Sastanak je okupio 24 predstavnice Sigurnih kuća i centara za socijalni rad sa teritorije iz Novog
Sada, Zrenjanina, Pančeva, Sremske Mitrovice, Sombora, kao i predstavnike lokalnih
samouprava zaduženih za socijalnu zaštitu i centara za socijalni rad, iz ovih gradova kao i
gravitirajućih gradova i opština iz kojih se upućuju korisnice u ove sigurne kuće (Kikinda, Vršac,
Subotica).
U uvodnom delu sastanka predstavljeno je istraživanje o funkcionisanju i finansiranju sigurnih
kuća u Srbiji, potrebama, kapacitetima i sredstvima za stabilno i dugoročno funkcionisanje.
Učesnici su osim razmene iskustava i informacija o postojećim praksama i izazovima u načinu
obezbeđivanja stabilnog i kontinuiranog finansiranja ove usluge socijalne zaštite koja se pruža na
lokalnom nivou, diskutovali i o funkcionisanju mehanizama upućivanja korisnica iz lokalnih
samouprava u kojima ne postoje sigurne kuće. Tokom prezentacije i diskusije istaknuto je da
postojeći kapaciteti sigurnih kuća nisu dovoljni, da čak do 30% korisnica dolazi iz drugih lokalnih
samouprava. Osim toga, da cene usluge prihvatilištva/sigurne kuće u značajnoj meri variraju, a da
u nekim slučajevima nisu ni formirane.
U zaključcima sastanka ukazano je na model finansiranja koji je prepoznat i Zakonom o socijalnoj
zaštiti, formiranja međuopštinske usluge, koju bi formiralo više jedinica lokalne samouprave, čime
bi se osiguralo finansiranje usluge iz više jedinica lokane samouprave, poreed toga i na važnost
formiranja cene usluge koja će osim sredstava za plate zaposlenih uključiti i podatke o broju
pruženih usluga korisnicama, kao i na važnost obezbedjivanja kontinuiteta u radu stručnog
osoblja koje je angažovano na pružanju uluge, i ulaganje u njihovo profesionalno usavršavanje.